Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Kake Dachi
掛立ち Kake Dachi
Seiken Ago Uchi
正拳顎打ち Seiken Ago Uchi
Uraken Hizo Uchi
裏拳ひぞう打ち Uraken Hizo Uchi
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Shuto Sakotsu Uchi
手刀鎖骨打ち Shuto Sakotsu Uchi
Random Katas
Saiha

最破 Saiha

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

News / お知らせ