Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Gedan Koken Uke
下段孤拳受け Gedan Koken Uke
Chusoku Chudan Mawashi Geri
中即中段回し蹴り Chusoku Chudan Mawashi Geri
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
正拳両手中段打ち Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Nihon Nukite
二本抜手 Nihon Nukite
Jodan Shuto Juji Uke
上段手刀十字受け Jodan Shuto Juji Uke
Random Katas
Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ