Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Jodan Ryotoken Tsuki
上段Ryotoken突き Jodan Ryotoken Tsuki
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Seiken Jodan Age Tsuki
正拳上段揚げ突き Seiken Jodan Age Tsuki
Gedan Shuto Juji Uke
下段手刀十字受け Gedan Shuto Juji Uke
Random Katas
Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Yantsu

安三 Yantsu

News / お知らせ