Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Haisoku Jodan Mawashi Geri
背足上段回し蹴り Haisoku Jodan Mawashi Geri
Jodan Shotei Uke
上段掌底受け Jodan Shotei Uke
Chudan Ryotoken Tsuki
中段Ryotoken突き Chudan Ryotoken Tsuki
Heisoku Dachi
閉足立ち Heisoku Dachi
Random Katas
Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

News / お知らせ