Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Jodan Juji Uke
正拳上段十字受け Seiken Jodan Juji Uke
Chudan Ryotoken Tsuki
中段Ryotoken突き Chudan Ryotoken Tsuki
Chusoku Jodan Mae Geri
中即上段前蹴り Chusoku Jodan Mae Geri
Chudan Yonhon Nukite
中段四本抜手 Chudan Yonhon Nukite
Seiken Chudan Oi Tsuki
正拳中段追いつき Seiken Chudan Oi Tsuki
Random Katas
Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ