Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Chudan Tettsui Mae Yoko Uchi
中段鉄槌前横打ち Chudan Tettsui Mae Yoko Uchi
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Chusoku Jodan Mawashi Geri
中即上段回し蹴り Chusoku Jodan Mawashi Geri
Gedan Tettsui Yoko Uchi
下段鉄槌横打ち Gedan Tettsui Yoko Uchi
Random Katas
Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ