Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Migi Shotei Cover
右掌底コーバー Migi Shotei Cover
Seiken Mawashi Gedan Barai
正拳回し下段払い Seiken Mawashi Gedan Barai
Chudan Haito Uchi
中段背刀打ち Chudan Haito Uchi
Hidari Shotei Cover
左掌底コーバー Hidari Shotei Cover
Chudan Hiraken Tsuki
中段平拳突き Chudan Hiraken Tsuki
Random Katas
Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

News / お知らせ