Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Morote Jodan Tsuki
正拳両手上段突き Seiken Morote Jodan Tsuki
Moro Ashi Dachi
双足立ち Moro Ashi Dachi
Chusoku Jodan Mae Geri
中即上段前蹴り Chusoku Jodan Mae Geri
Chudan Haishu Uchi
中段背手打ち Chudan Haishu Uchi
Shuto Sakotsu Uchi
手刀鎖骨打ち Shuto Sakotsu Uchi
Random Katas
Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

News / お知らせ