Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Sokuto Kansetsu Geri
足刀関節蹴り Sokuto Kansetsu Geri
Tsuru Ashi Dachi
鶴足立ち Tsuru Ashi Dachi
Jodan Shuto Juji Uke
上段手刀十字受け Jodan Shuto Juji Uke
Fudo Dachi
不動立ち Fudo Dachi
Jodan Koken Uke
上段孤拳受け Jodan Koken Uke
Random Katas
Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

News / お知らせ