Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
正拳中段打ち受け下段払い Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
Seiken Jodan Gyaku Tsuki
正拳上段逆突き Seiken Jodan Gyaku Tsuki
Shuto Soto Uke
手刀外打ち Shuto Soto Uke
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Seiken Ago Uchi
正拳顎打ち Seiken Ago Uchi
Random Katas
Sanchin

三戦 Sanchin

Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

News / お知らせ