Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Uchi Uke
手刀打ち受け Shuto Uchi Uke
Jodan Tettsui Mae Yoko Uchi
上段鉄槌前横打ち Jodan Tettsui Mae Yoko Uchi
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke
Seiken Chudan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Random Katas
Saiha

最破 Saiha

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

News / お知らせ