Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Moro Ashi Dachi
双足立ち Moro Ashi Dachi
Uchi Sune Uke
内脛受け Uchi Sune Uke
Gedan Shotei Uke
下段掌底受け Gedan Shotei Uke
Chusoku Jodan Mawashi Geri
中即上段回し蹴り Chusoku Jodan Mawashi Geri
Ushiro Geri Chudan
後ろ蹴り中段 Ushiro Geri Chudan
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

News / お知らせ