Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Tobi Yoko Geri
飛び横蹴り Tobi Yoko Geri
Shuto Jodan Uchi
手刀上段打ち Shuto Jodan Uchi
Fudo Dachi
不動立ち Fudo Dachi
Chudan Koken Uke
中段孤拳受け Chudan Koken Uke
Random Katas
Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Tensho

転掌 Tensho

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

News / お知らせ