Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Shuto Hizo Uchi
手刀ひぞう打ち Shuto Hizo Uchi
Nihon Nukite
二本抜手 Nihon Nukite
Gedan Koken Uke
下段孤拳受け Gedan Koken Uke
Haisoku Chudan Mawashi Geri
背足中段回し蹴り Haisoku Chudan Mawashi Geri
Random Katas
Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Yantsu

安三 Yantsu

News / お知らせ