Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Jodan Nakayubi Ipponken
上段中指一本拳 Jodan Nakayubi Ipponken
Chusoku Jodan Mawashi Geri
中即上段回し蹴り Chusoku Jodan Mawashi Geri
Gedan Koken Uke
下段孤拳受け Gedan Koken Uke
Shuto Sakotsu Uchi
手刀鎖骨打ち Shuto Sakotsu Uchi
Chudan Tettsui Yoko Uchi
中段鉄槌横打ち Chudan Tettsui Yoko Uchi
Random Katas
Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

News / お知らせ