Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Morote Gedan Tsuki
正拳両手下段突き Seiken Morote Gedan Tsuki
Shuto Jodan Uke
手刀上段受け Shuto Jodan Uke
Chudan Age Hiji Ate
中段揚げ肘当て Chudan Age Hiji Ate
Hiji Oroshi Ate
肘下し当て Hiji Oroshi Ate
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Random Katas
Sanchin

三戦 Sanchin

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ