Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Jodan Jun Tsuki
正拳上段順突き Seiken Jodan Jun Tsuki
Jodan Age Hiji Ate
上段揚げ肘当て Jodan Age Hiji Ate
Tettsui Komekami Uchi
鉄槌こめかみ打ち Tettsui Komekami Uchi
Chusoku Chudan Mawashi Geri
中即中段回し蹴り Chusoku Chudan Mawashi Geri
Sokuto Chudan Yoko Geri
足刀中段横蹴り Sokuto Chudan Yoko Geri
Random Katas
Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ