Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Oi Tsuki
正拳中段追いつき Seiken Chudan Oi Tsuki
Shuto Ganmen Uchi
手刀顔面打ち Shuto Ganmen Uchi
Ushiro Geri Chudan
後ろ蹴り中段 Ushiro Geri Chudan
Jodan Haito Uchi
上段背刀打ち Jodan Haito Uchi
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Random Katas
Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ