Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Sokuto Kansetsu Geri
足刀関節蹴り Sokuto Kansetsu Geri
Seiken Gedan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Gedan Gyaku Tsuki
Sokuto Chudan Yoko Geri
足刀中段横蹴り Sokuto Chudan Yoko Geri
Chusoku Jodan Mawashi Geri
中即上段回し蹴り Chusoku Jodan Mawashi Geri
Chudan Mae Hiji Ate
中段前肘当て Chudan Mae Hiji Ate
Random Katas
Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

News / お知らせ