Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Chudan Haito Uchi
中段背刀打ち Chudan Haito Uchi
Kiba Dachi
騎馬立ち Kiba Dachi
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Jodan Nakayubi Ipponken
上段中指一本拳 Jodan Nakayubi Ipponken
Seiken Jodan Tate Tsuki
正拳上段盾突き Seiken Jodan Tate Tsuki
Random Katas
Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

News / お知らせ