Menu

Quizz

  • Karateta : unknown
  • Country : unknown
  • Start time : 2018-12-07 00:36
  • End time : 2018-12-07 00:37
  • Duration : 00:00:48

9th Kyu 9th Kyu Quizz

Result - 結果

  • Karateta : unknown
  • Country : unknown
  • Start time : 2018-12-07 00:36
  • End time : 2018-12-07 00:37
  • Duration : 00:00:48
0%

0 correct answer(s) on 10

9th Kyu 9th Kyu Quizz

Result - 結果

See - 見る
1
Seiken Gedan Gyaku Tsuki Ko Kutsu Dachi
See - 見る
2
Seiken Morote Chudan Tsuki Hiza Ganmen Geri
See - 見る
3
Seiken Chudan Oi Tsuki Fudo Dachi
See - 見る
4
Ko Kutsu Dachi Yoi Dachi / Heiko Dachi
See - 見る
5 Seiken Morote Chudan Tsuki Seiken Ago Uchi
See - 見る
6
Zen Kutsu Dachi Seiken Jodan Oi Tsuki
See - 見る
7
Sanchin Dachi Seiken Morote Chudan Tsuki
See - 見る
8
Seiken Jodan Oi Tsuki Kin Geri
See - 見る
9
Seiken Chudan Oi Tsuki Seiken Gedan Oi Tsuki
See - 見る
10
Zen Kutsu Dachi Seiken Jodan Uke

Leave a comment - コメント