10th Kyu

Stands - 立ち
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Yoi Dachi / Heiko Dachi
良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi
Fudo Dachi
不動立ち Fudo Dachi
Punches - 突き
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Seiken Chudan Oi Tsuki
正拳中段追いつき Seiken Chudan Oi Tsuki
Seiken Jodan Oi Tsuki
正拳上段追いつき Seiken Jodan Oi Tsuki
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Seiken Morote Jodan Tsuki
正拳両手上段突き Seiken Morote Jodan Tsuki
Seiken Morote Gedan Tsuki
正拳両手下段突き Seiken Morote Gedan Tsuki
Kicks - 蹴り
Hiza Ganmen Geri
膝顔面蹴り Hiza Ganmen Geri
Kin Geri
金蹴り Kin Geri
Blocks - 受け
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Seiken Jodan Uke
正拳上段受け Seiken Jodan Uke
Kata -
Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi