1st Dan

Punches - 突き
Jodan Haito Uchi
上段背刀打ち Jodan Haito Uchi
Chudan Haito Uchi
中段背刀打ち Chudan Haito Uchi
Gedan Haito Uchi
下段背刀打ち Gedan Haito Uchi
Morote Jodan Haito Uchi
両手上段背刀打ち Morote Jodan Haito Uchi
Morote Chudan Haito Uchi
両手中段背刀打ち Morote Chudan Haito Uchi
Blocks - 受け
Mae Sune Uke
前脛受け Mae Sune Uke
Uchi Sune Uke
内脛受け Uchi Sune Uke
Kata -
Tensho

転掌 Tensho

Saiha

最破 Saiha