1st Kyu

Punches - 突き
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Chudan Yonhon Nukite
中段四本抜手 Chudan Yonhon Nukite
Jodan Ryotoken Tsuki
上段Ryotoken突き Jodan Ryotoken Tsuki
Chudan Ryotoken Tsuki
中段Ryotoken突き Chudan Ryotoken Tsuki
Jodan Nakayubi Ipponken
上段中指一本拳 Jodan Nakayubi Ipponken
Chudan Nakayubi Ipponken
中段中指一本拳 Chudan Nakayubi Ipponken
Jodan Oyayubi Ipponken
上段親指一本拳 Jodan Oyayubi Ipponken
Chudan Oyayubi Ipponken
中段親指一本拳 Chudan Oyayubi Ipponken
Kicks - 蹴り
Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
背足上段打ち回し蹴り Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
Tobi Yoko Geri
飛び横蹴り Tobi Yoko Geri
Kata -
Yantsu

安三 Yantsu

Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata