2nd Kyu

Punches - 突き
Jodan Hiraken Tsuki
上段平拳突き Jodan Hiraken Tsuki
Chudan Hiraken Tsuki
中段平拳突き Chudan Hiraken Tsuki
Oroshi Hiraken Uchi
下し平拳打ち Oroshi Hiraken Uchi
Mawashi Hiraken Uchi
回し平拳打ち Mawashi Hiraken Uchi
Jodan Haishu Uchi
上段背手打ち Jodan Haishu Uchi
Chudan Haishu Uchi
中段背手打ち Chudan Haishu Uchi
Seiken Jodan Age Tsuki
正拳上段揚げ突き Seiken Jodan Age Tsuki
Blocks - 受け
Jodan Koken Uke
上段孤拳受け Jodan Koken Uke
Chudan Koken Uke
中段孤拳受け Chudan Koken Uke
Gedan Koken Uke
下段孤拳受け Gedan Koken Uke
Kata -
Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura