6th Kyu

Stands - 立ち
Tsuru Ashi Dachi
鶴足立ち Tsuru Ashi Dachi
Punches - 突き
Nihon Nukite
二本抜手 Nihon Nukite
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Oroshi Uchi
裏拳下し打ち Uraken Oroshi Uchi
Uraken Hizo Uchi
裏拳ひぞう打ち Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
裏拳回し打ち Uraken Mawashi Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
裏拳左右顔面打ち Uraken Sayu Ganmen Uchi
Kicks - 蹴り
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Chusoku Gedan Mawashi Geri
中即下段回し蹴り Chusoku Gedan Mawashi Geri
Sokuto Chudan Yoko Geri
足刀中段横蹴り Sokuto Chudan Yoko Geri
Blocks - 受け
Seiken Jodan Juji Uke
正拳上段十字受け Seiken Jodan Juji Uke
Seiken Gedan Juji Uke
正拳下段十字受け Seiken Gedan Juji Uke
Kata -
Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni