7th Kyu

Stands - 立ち
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Punches - 突き
Tettsui Komekami Uchi
鉄槌こめかみ打ち Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
鉄槌下し顔面打ち Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
鉄槌ひぞう打ち Tettsui Hizo Uchi
Jodan Tettsui Mae Yoko Uchi
上段鉄槌前横打ち Jodan Tettsui Mae Yoko Uchi
Chudan Tettsui Mae Yoko Uchi
中段鉄槌前横打ち Chudan Tettsui Mae Yoko Uchi
Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
下段鉄槌前横打ち Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
Jodan Tettsui Yoko Uchi
上段鉄槌横打ち Jodan Tettsui Yoko Uchi
Chudan Tettsui Yoko Uchi
中段鉄槌横打ち Chudan Tettsui Yoko Uchi
Gedan Tettsui Yoko Uchi
下段鉄槌横打ち Gedan Tettsui Yoko Uchi
Kicks - 蹴り
Sokuto Yoko Keage
足刀横蹴上 Sokuto Yoko Keage
Blocks - 受け
Seiken Mawashi Gedan Barai
正拳回し下段払い Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke
手刀回し受け Shuto Mawashi Uke
Kata -
Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi