9th Kyu

Stands - 立ち
Sanchin Dachi
三戦立ち Sanchin Dachi
Ko Kutsu Dachi
後屈立ち Ko Kutsu Dachi
Punches - 突き
Seiken Ago Uchi
正拳顎打ち Seiken Ago Uchi
Seiken Jodan Gyaku Tsuki
正拳上段逆突き Seiken Jodan Gyaku Tsuki
Seiken Chudan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Seiken Gedan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Gedan Gyaku Tsuki
Kicks - 蹴り
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Blocks - 受け
Seiken Chudan Uchi Uke
正拳中段打ち受け Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke
正拳中段外受け Seiken Chudan Soto Uke
Kata -
Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni