Gekisai Dai - 撃砕大

Techniques used

Stands - 立ち
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Yoi Dachi / Heiko Dachi
良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi
Fudo Dachi
不動立ち Fudo Dachi
Sanchin Dachi
三戦立ち Sanchin Dachi
Kiba Dachi
騎馬立ち Kiba Dachi
Musubi Dachi
結び立ち Musubi Dachi
Uchi Hachiji Dachi
内八字立ち Uchi Hachiji Dachi
Punches - 突き
Seiken Jodan Oi Tsuki
正拳上段追いつき Seiken Jodan Oi Tsuki
Seiken Gedan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Gedan Gyaku Tsuki
Seiken Gedan Jun Tsuki
正拳下段順突き Seiken Gedan Jun Tsuki
Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
下段鉄槌前横打ち Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
Uraken Oroshi Uchi
裏拳下し打ち Uraken Oroshi Uchi
Jodan Age Hiji Ate
上段揚げ肘当て Jodan Age Hiji Ate
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Kicks - 蹴り
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Blocks - 受け
Seiken Jodan Uke
正拳上段受け Seiken Jodan Uke
Seiken Chudan Uchi Uke
正拳中段打ち受け Seiken Chudan Uchi Uke

Leave a comment - コメント