Pinan Sono Ichi ura - 平安一裏

Techniques used

Stands - 立ち
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Ko Kutsu Dachi
後屈立ち Ko Kutsu Dachi
Punches - 突き
Seiken Chudan Oi Tsuki
正拳中段追いつき Seiken Chudan Oi Tsuki
Tettsui Komekami Uchi
鉄槌こめかみ打ち Tettsui Komekami Uchi
Blocks - 受け
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Seiken Jodan Uke
正拳上段受け Seiken Jodan Uke
Shuto Mawashi Uke
手刀回し受け Shuto Mawashi Uke

Leave a comment - コメント