Saiha - 最破

Techniques used

Stands - 立ち
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Yoi Dachi / Heiko Dachi
良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi
Sanchin Dachi
三戦立ち Sanchin Dachi
Kiba Dachi
騎馬立ち Kiba Dachi
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Musubi Dachi
結び立ち Musubi Dachi
Uchi Hachiji Dachi
内八字立ち Uchi Hachiji Dachi
Punches - 突き
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Seiken Chudan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Chudan Gyaku Tsuki
Seiken Shita Uchi
正拳下打ち Seiken Shita Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
鉄槌下し顔面打ち Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
裏拳左右顔面打ち Uraken Sayu Ganmen Uchi
Chudan Hiji Ate
中段肘当て Chudan Hiji Ate
Kicks - 蹴り
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Blocks - 受け
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke

Leave a comment - コメント