Tensho - 転掌

Techniques used

Stands - 立ち
Sanchin Dachi
三戦立ち Sanchin Dachi
Musubi Dachi
結び立ち Musubi Dachi
Uchi Hachiji Dachi
内八字立ち Uchi Hachiji Dachi
Punches - 突き
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Jodan Haito Uchi
上段背刀打ち Jodan Haito Uchi
Morote Jodan Haito Uchi
両手上段背刀打ち Morote Jodan Haito Uchi
Morote Chudan Haito Uchi
両手中段背刀打ち Morote Chudan Haito Uchi
Blocks - 受け
Seiken Chudan Uchi Uke
正拳中段打ち受け Seiken Chudan Uchi Uke
Jodan Shotei Uke
上段掌底受け Jodan Shotei Uke
Gedan Shotei Uke
下段掌底受け Gedan Shotei Uke
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke
Jodan Koken Uke
上段孤拳受け Jodan Koken Uke
Chudan Koken Uke
中段孤拳受け Chudan Koken Uke

Leave a comment - コメント